Všeobecné obchodné podmienky

Prenajímateľ: Happy TREE HOUSE Betliar, s. r. o., Čučmianska dlhá 1619/21 048 01 Rožňava, IČO: 52576591, DIČ: 2121088387

 1. Objednávka

  • Klient si môže objednať pobyt prostredníctvom rezervačného systému na web stránke happytreehouse.sk
 1. Platba

  • Prostredníctvom GP Webpay (platobná brána). Môžete zaplatiť kartami VISA, VISA Electron, MASTERCARD, Maestro a Diners Club.
 1. Dodacie a platobné podmienky

  • Prenajímateľ sa zaväzuje
   • vystaviť a priložiť faktúru ako daňový doklad
   • umožniť v dobe trvania pobytu vyhliadkový posed HappyTreeHouse užívať, na základe uhradenej faktúry za ubytovanie
   • zabezpečiť donášku raňajok do miesta pobytu HappyTreeHouse
  • Nájomca sa zaväzuje
   • zaplatiť za objednaný pobyt dojednanú cenu a rešpektovať bezpečnostné pokyny HappyTreeHouse
   • rešpektovať Návštevný poriadok
 1. Podmienky prenájmu

 1. Reklamácie a zmeny v rezervácii

  • Reklamácie sú vybavované
   • telefonicky (v pracovných dňoch od 9:00 do 17:00 na telefónnom čísle +420 721 333 862
   • e-mailom (info@happytreehouse.sk)
 • Mimosúdne riešenie sporov
  • Pokiaľ nájomca – spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým sa vybavila jeho reklamácia alebo ak sa domnieva, že boli porušené jeho práva, má možnosť obrátiť sa so žiadosťou o nápravu.
  • Ak sa na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Nájomca– spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
  • Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia lebo iná oprávnená právnická osoba, zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov, vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na webovom sídle ministerstva na adrese http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov).
  • Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/