Ochrana osobných údajov

Prevádzka:

obchodné meno :              Happy TREE HOUSE Betliar, s. r. o.

sídlo:                                     Čučmianska dlhá 1619/21, Rožňava 048 01

IČO:                                      52 576 591

DIČ:                                       2121088387

IČ DPH:                               SK2121088387

Štatutárny orgán:             Ing. Jana Kontrová, konateľ

Prevádzkovateľom vyhliadkového posedu Happy TREE HOUSE Betliar a webovej stránky www.happytreehouse.sk je:
Happy TREE HOUSE Betliar, s. r. o.

sídlo:                                     Čučmianska dlhá 1619/21, Rožňava 048 01

IČO:                                      52 576 591
ďalej len „prevádzkovateľ“

Informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov v súlade s nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

informácie::

Prevádzkovateľ zhromažďuje, získava a spracúva osobné údaje pre následné činnosti:

 • rezervácia pobytu a administrácia s tým spojená (spracovanie objednávky od klienta, keď klient  kontaktuje prevádzkovateľa e-mailom)
 • prenájom vyhliadkového posedu a administrácia s tým spojená
 • vybavovanie sťažností a reklamácií
 • daňové a účtovné doklady (vystavenie faktúry)

Osobnými údajmi sa rozumejú najmä meno a priezvisko klienta, číslo OP alebo cestovného dokladu, číslo víza, štátna príslušnosť, adresa trvalého bydliska, dátum narodenia, doba pobytu, číslo účtu, e-mail, telefónne číslo.

Osobné údaje sa poskytujú len príslušným štátnym orgánom, ktoré v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi plnia úlohy na úseku ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu alebo obrany štátu ( Polícia SR, Oddelenie Cudzineckej polície) a štátnym alebo súdnym orgánom, ak si to vyžaduje príslušný zákon v prípade odozvy na právne nároky alebo súdne procesy.

Rezervácia pobytu

Osobné údaje uvedené vyššie, poskytnuté klientom pri rezervácii pobytu umožňujú riadne a včasné zabezpečenie vyhliadkového posedu na prenájom, ktoré klient pri rezervácii požaduje. Takto poskytnuté údaje sa tiež použijú v prípade potreby kontaktovania klienta z dôvodu rôznych zmien v jeho rezervácii.

Prenájom vyhliadkového posedu

Na zabezpečenie a poskytnutie týchto služieb je nevyhnutné, aby hostia poskytli svoje osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu. Pri nástupe na pobyt je každá osoba staršia ako 16 rokov, povinná preukázať sa platným dokladom totožnosti ( OP alebo PAS ). Za osoby mladšie ako 16 rokov nahlasujú osobné údaje rodičia alebo tým poverené dospelé osoby. U zahraničných osôb je každá osoba ( aj deti ) povinná preukázať sa platným OP alebo PASOM. Ak by sa hosť z akýchkoľvek dôvodov odmietol preukázať platným občianskym preukazom alebo pasom, nemôže mu byť ubytovanie poskytnuté.

Prístup k vašim osobným údajom má len jedna osoba a to prevádzkovateľ.

Súhlas klienta

Využívaním služieb vyhliadkového posedu klient súhlasí so zhromažďovaním, získavaním a spracúvaním svojich osobných údajov spôsobom uvedeným vyššie. Zákazník má v súvislosti s odovzdávaním a spracúvaním svojich osobných údajov práva vyplývajúce najmä zo zákona č. 18/2018 Z. z.

Súhlas klienta na webovej stránke

Na našej webovej stránke www.happytreehouse.sk máte možnosť kontaktovať nás. Odoslaním e-mailu prípadne kontaktného formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení neskorších zákonov, na účel a dobu vybavenia Vašej požiadavky uvedenej v odoslanom formulári. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Vaše údaje nebudú sprístupnené tretím osobám.

Zabezpečenie osobných údajov

Aby boli vaše osobné údaje u nás chránené, vykonali sme primerané technické, bezpečnostné a organizačné opatrenia v súlade s požiadavkami a nariadeniami platnej legislatívy. Všetky vaše osobné údaje v elektronickej podobe sú uložené na zabezpečených dátových serveroch.

Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi nami a uplatňovanie nárokov z tohto zmluvného vzťahu.

Osobné údaje, ktorých uchovávanie je nevyhnutné pre splnenie všetkých našich povinností vyplývajúcich zo zákonného nariadenia musíme uchovávať po dobu stanovenú príslušným právnym predpisom a to bez ohľadu na vami udelený súhlas. Pri daňových a účtovných dokladoch je spravidla táto doba 10 rokov.

Účtovníctvo

Využívame externú spoločnosť pre vedenie účtovníctva. Táto služba je ošetrená zmluvou: Zmluva o spracúvaní osobných údajov.

VAŠE PRÁVA

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viaceré práva, ktoré si môžete uplatniť:

 • právo doplniť alebo opraviť osobné údaje
 • právo na prístup k údajom
 • právo na vymazanie osobných údajov
 • právo na obmedzenie spracúvania
 • právo vniesť námietku
 • právo na podanie sťažnosti
 • právo na prenos údajov

Právo na doplnenie a opravu

Ak sú vaše údaje nesprávne uvedené, môžete nás priamo kontaktovať na e-mailovú adresu info@happytreehouse.sk a požiadať o ich opravu a doplnenie.

Prístup k údajom

Máte právo požiadať nás o prehľad údajov, ktoré o vás spracúvame, za akým účelom, komu ich poskytujeme.

Právo na vymazanie osobných údajov

Máte právo požiadať nás o vymazanie vašich osobných údajov, ktoré spracúvame a to v prípade, že sú splnené nasledovné podmienky a nedotkne sa to údajov, ktoré musíme podľa zákona uchovávať (napr. faktúry):

 • Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a boli spracované
 • Odvoláte svoj súhlas, na základe ktorého boli osobné údaje spracované a neexistuje iný právny základ       pre spracovanie osobných údajov
 • Osobné údaje boli spracované nezákonne
 • Dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy

Právo na obmedzenie spracúvania

 • Máte právo požiadať nás o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov v nasledujúcich prípadoch:
 • namietate správnosť osobných údajov, a to do doby než sa overí správnosť osobných údajov
 • spracovanie vašich osobných údajov je nezákonné
 • vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účel spracúvania, avšak vy ich potrebujete pre uplatnenie,          výkon alebo obranu vašich právnych nárokov
 • namietate podľa predchádzajúceho bodu so spracovaním vašich osobných údajov

Právo na vznesenie námietky

Máte právo namietať spracovanie vašich osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa vašej konkrétnej situácie, ktoré je vykonané na základe nášho oprávneného záujmu vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Máte tiež právo namietať voči spracovaniu vašich osobných údajov na účel priameho marketingu.

Právo na podanie sťažnosti

Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že vaše osobné údaje boli spracované v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Kontaktné údaje nájdete na www.dataprotection.gov.sk

Právo na prenos údajov

Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje iným osobám a organizáciám na marketingové ani iné účely v tomto štáte, v štátoch EU ani do tretích krajín.